Wij en …

MOB hecht veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening en daaraan gekoppelde kwaliteitseisen en standaarden.

Beroepscode

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen en daarmee hebben wij ons gebonden aan de beroepscode van deze vereniging. De beroepscode van de NVO is te vinden op https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht.aspx en/of indien gewenst per mail te verkrijgen. De algemene voorwaarden die hierbij horen zijn te vinden op https://www.nvo.nl/zoek-een-pedagoog/algemene-voorwaarden.aspx en/of indien gewenst per mail te verkrijgen.

Inzagerecht, geheimhoudingsplicht en privacy

Maatschap voor Orthopedagogiek Brabant hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom hebben wij een uitgebreide privacyverklaring geschreven die u hier kunt downloaden: Privacyverklaring MOB

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Binnen MOB werken we met de verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent dat we tijdens de intake en behandeling bij MOB op verschillende momenten aandacht hebben voor de thuissituatie en omgeving van de patiënt. Als er vragen of zorgen zijn over de veiligheid van een kind/jongere of andere gezinsleden, proberen we samen te kijken hoe hiermee om te gaan en of we daarbij ondersteuning kunnen bieden of organiseren.

De twee wettelijke meldrechten voor huiselijk geweld en voor kindermishandeling bieden alle beroepskrachten met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht, het recht om een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld te melden, ook als zij daarvoor geen toestemming hebben van hun cliënt. Zie voor de wetteksten artikel 53 lid 3 Wet op de jeugdzorg. Deze wettelijke meldrecht maakt een inbreuk mogelijk op het beroepsgeheim. De stappen van de meldcode beschrijven hoe een beroepskracht met een geheimhoudingsplicht op een zorgvuldige wijze om gaat met deze meldrechten.

Samen met de naaste(n) zetten we ons in een plan te maken om de veiligheid van alle gezinsleden te waarborgen. Wij kunnen daarbij hulp en advies vragen aan experts van Veilig Thuis. Als de zorgen blijven bestaan kan een officiële melding bij Veilig Thuis volgen.

NKD

We zijn aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Voor meer informatie over de eisen die zij stellen, waar wij ons aan verbinden, kunt u kijken op www.NKD.nl.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Wij vinden het van belang om de kwaliteit van onze zorg in kaart te brengen en te kunnen verbeteren. Hiervoor gebruiken wij ons ROM-proces. Routine Outcome Monitoring (ROM) houdt in dat routinematig het (beleven van het) functioneren van de cliënt in kaart gebracht wordt met behulp van gestandaardiseerde instrumenten. Voor u betekent dit dat u wordt gevraagd voorafgaand aan de zorg en na het beëindigen van de zorg vragenlijsten in te vullen. Wanneer u voor langere tijd zorg krijgt, kan dit ook om de 6 maanden gevraagd worden.

Klachten

In de zorg voor onze cliënten proberen wij naar eer en geweten, volgens onze beroepscode te handelen. Het dossier is opvraagbaar en we gaan vertrouwelijk om met uw gegevens.
Na of tijdens het traject van zorg en begeleiding kan het voorkomen dat  u over iets niet helemaal tevreden bent. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de wijze van zorgverlening, de manier waarop we met u omgaan of het nakomen van gemaakte afspraken tussen u en uw behandelaar. In eerste instantie bespreekt u datgene wat u dwars zit met uw behandelaar. Wij gaan ervan uit dat het ons dan lukt samen tot een oplossing kan komen.

Mocht het toch zo zijn dat uw onvrede niet is opgelost in een gezamenlijk gesprek,  dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. MOB heeft de klachtenregeling ondergebracht bij Klachtenportaal Zorg.

Uw klacht indienen kan op verschillende manieren:

Op de website van Klachtenportaal Zorg kunt u de spelregels voor de klachtenprocedure lezen.
U kunt dan verwijzen naar MOB met het ID-nummer 1849.

 

Klanttevredenheid

Binnen de praktijk hechten we veel waarde aan tevredenheid over onze manier van werken. Naast dat we graag persoonlijk horen hoe onze zorg ervaren wordt, meten we deze ook met behulp van vragenlijsten.

In 2020 heeft MOB een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder alle ouders/verzorgers van kinderen/jeugdigen die zorg hebben ontvangen in 2019.

Op een schaal van 1 tot 10 (slecht tot goed) hebben we de volgende gemiddelden behaald:
Wat voor cijfer zou u onze dienstverlening geven?                8,5
Hoe beoordeelt u de deskundigheid van de onderzoeker?   8,5
In welke mate is uw kind geholpen door onze zorg?             7,9
Hoe beoordeelt u het advies dat u heeft gekregen?                8,3
Hoe beoordeelt u de ruimtes waarin het onderzoek/
de behandeling plaats vond?                                                       7,8